​Christopher教育學堂

西裝不能取代禮服的3個原因

做了這行很多年,好多準新郎都問我,如果屋企有一套新西裝,可不可以舉行婚宴嗰晚著?

我通常會答他們 Yes and No。Yes,當然是可以,慳到少少 Budget。不過其實更值得考慮的,是答 No 的原因。

聯絡我們

香港九龍尖沙咀漆咸道南87-105號百利商場地下63-64號舖

電話:3996 9363

  • Facebook Social Icon